Triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử cho trung tầm bồi dưỡng cán bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam

Trung tâm là đơn vị sư nghiệp công lập hoạt động theo Nghị định số 125/2011/NĐ-CP, ngày 30/12/2011 của Chính phủ về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai công thông tin dịch vụ việc làm, Trung tầm dịch vụ việc làm Hải phòng

Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm tại Hải Phòng nhằm đẩy mạnh số hoá trong các hoạt động thông tin thị trường lao động, mạng giao dịch việc làm, “tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp”, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc – việc tìm người, hỗ trợ công tác tư vấn và giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, phân tích và dự báo thị trường lao động.