Tính thuế thu nhập cá nhân


(Nhập dữ liệu thu nhập theo tháng để biết số thuế tạm nộp hàng tháng.)

Chuyển đổi tiền thành chữ


(Nhập số tiền cần chuyển đổi sang chữ.)